Privacyverklaring AVG

 

 

 

Privacyverklaring                                        

 

(mei 2018)                                                                    

 

 

 

U mag verwachten dat Praktijk voor Podologie de Haan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

 

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Praktijk voor Podologie de Haan naar beste weten en kunnen.

 

Contactgegevens

 

Praktijk voor Podologie de Haan

 

Feartswâl 23 9284KG Augustinusga

 

Telefoonnummers: 06-20701346 en 06-12865584

 

Mailadres: dehaanpodologie@hotmail.com

 

Contactgegevens voor privacy-gerelateerde vragen: zie hierboven.

 

 

 

Doel verwerking persoonsgegevens

 

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Praktijk voor Podologie de Haan hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg.

 

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

 

 

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

 

 

 

Via haar website legt Praktijk voor Podologie de Haan bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website. (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen). Tevens wordt dit gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

 

 

 

Praktijk voor Podologie de Haan neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

 

 

 


Welke persoonsgegevens

 

Voor uw consult en/of behandeling bij Praktijk voor Podologie de Haan, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen en BSN.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens

 

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de Praktijk voor Podologie de Haan één persoon toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit is een andere zorgverlener in de praktijk. Deze persoon heeft geheimhoudingsplicht.

 

 

 

Praktijk voor Podologie de Haan verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Praktijk voor Podologie de Haan onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met

Reden

Persoonsgegevens

Wijze van overdracht

Grondslag

Huisarts, verwijzer

Rapportage ter informatie

 

Naam of NAW geboortedatum, BSN

onderzoek en behandelplan

Post

Alleen na uw toestemming

Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)

kwaliteitscontrole van de zorgverlener

Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers

Ter plekke van de zorgverlener

Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor

 

 

 

 

 

Mogelijk ontvangt praktijk voor Podologie de Haan uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Praktijk voor Podologie de Haan afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

 

 

 

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

 

 

 

Bewaartermijn

 

Praktijk voor Podologie de Haan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.

 

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.

 

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart Praktijk voor Podologie de Haan uw gegevens niet langer dan één jaar.

 

 

 

Privacyrechten

 

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw aanvraagformulier sturen naar dehaanpodologie@hotmail.com. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Praktijk voor Podologie de Haan reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

 

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Praktijk voor Podologie de Haan uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar dehaanpodologie@hotmail.com.

 

Praktijk voor Podologie de Haan brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

 

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

Wijzigingen 
Praktijk voor Podologie de Haan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Praktijk voor Podologie de Haan.